Навчально-науковий центр міжнародної освіти та співробітництва

Завідувач
навчально-наукового центру
міжнародної освіти та співробітництва
ОСИПОВА ЛЮДМИЛА АНАТОЛІЇВНА

тел.: +38(057) 731-48-32
e-mail: osypova_l@ukr.net

  • інспектор – Деркач Людмила Олексіївна 

Навчально-науковий центр міжнародної освіти та співробітництва створено у Харківському національному університеті мистецтв імені І.П.Котляревського у 2012 році на базі університетського відділу міжнародних зв’язків, відкритого раніше – у 2008 році. Університет має Ліцензією Міністерства освіти і науки України на підготовку іноземних громадян за акредитованими напрямами (освітніми програмами), науково-методичний і кадровий потенціал, спроможний забезпечити якісну підготовку іноземних здобувачів вищої освіти.

Навчально-науковий центр міжнародної освіти та співробітництва  здійснює організаційне, інформаційне та технічне забезпечення міжнародної діяльності університету з питань залучення іноземних громадян до навчання в ХНУМ імені І.П.Котляревського, підвищення якості підготовки фахівців для зарубіжних країн, вдосконалення процесу надання освітніх послуг.

Серед головних завдань центру є організація міжнародного співробітництва з навчальними закладами та закордонними представництвами інших держав, формування концепції набору іноземних громадян на навчання в університеті, пошук іноземних партнерів, форм та основ для міжнародного співробітництва з питань навчання іноземних громадян в ХНУМ імені І.П.Котляревського. 

Центр здійснює роботу у сфері створення бази даних іноземних студентів, ведення особових справ, підготовки документів до процедури визнання автентичності іноземних документів про освіту, підготовку та легалізацію дипломів ХНУМ імені І.П.Котляревського.                        

За програмами освітнього рівня «бакалавр» і «магістр» університетом підготовлено понад 350-ти іноземних випускників – громадян Китаю, Монголії, Ірану, Еквадору, США за освітніми програмами спеціальності 025 Музичне мистецтво  «Академічний спів», «Фортепіано, орган», «Композиція», «Хорове диригування», «Народні інструменти», «Оркестрові струнні інструменти», «Оркестрові духові та ударні інструменти», «Музичне мистецтво естради та джазу» та за спеціальністю 026 - Сценічне мистецтво.

Студенти, яких приваблює удосконалення мистецького виконання або науково-дослідницька діяльність, після закінчення магістратури продовжують навчання в асистентурі-стажуванні та аспірантурі. За останні роки 19 іноземних громадян одержали науковий ступінь кандидатів мистецтвознавства, 9 – науковий ступінь докторів філософії. По завершенні навчання випускники університету успішно працюють у мистецьких установах та навчальних закладах своїх країн.

Під час навчання в університеті іноземні студенти беруть активну участь у відомих міжнародних мистецьких заходах та стають їх переможцями в Україні, Іспанії, Литві, Китаї, Японії та інших країнах. Серед них – лауреати та володарі Гран-прі престижних міжнародних музичних конкурсів та фестивалів Сунь Бо, Тан Чжанчен, Лян Цзітао, Лю Нін, Ма Цзяцзя, Сунь Ле, Ма Голі, Лю Ся (Китай), Таваккол Ехсан (Іран), Ура Юсуке (Японія) та багато інших.

У 2016 році ХНУМ імені І.П.Котляревського був прийнятий до Європейської Асоціації консерваторій, що сприяло появі нових можливостей у співробітництві із закладами вищої освіти різних країн, навчанні студентів за міжнародними програмами академічної мобільності Erasmus+, застосуванні програм обміну для студентів і викладачів.

У 2022 році Харківський національний університет мистецтв імені І.П.Котляревського вступив до Європейської Асоціації університетів ELIA, що також розширює можливості для міжнародної співпраці у сфері вищої освіти.

Діяльність навчально-наукового центру спрямована на розширення міжнародних зв’язків університету, творчих та наукових контактів із зарубіжними музичними і театральними закладами. Імпульсом для цього стали укладені університетом договори про співробітництво з ЗВО Цинциннаті (США), Нюрнберга, Ляйпціга (Німеччина), Венеції, Флоренції (Італія), Женеви (Швейцарія), Гельсінкі (Фінляндія), Брюсселя (Бельгія), Любліна (Польща), Пекіна, Харбіна (КНР). За умовами цих договорів відбуваються концертні гастролі, майстер-класи, стажування, наукові симпозіуми. Викладачі університету постійно запрошуються до складу журі престижних міжнародних конкурсів і фестивалів у різні країни світу, проводять майстер-класи як в Україні, так і за кордоном.

Почесними докторами університету є Кшиштоф Пендерецький, Гжегож Сєрочинський (Польща), Тімоті Рейніш (Велика Британія). Університет плідно співпрацює з Інститутом Гете в Україні, Французьким культурним центром, Генеральними консульством Польщі, посольствами Австрії, Швейцарії, КНР в Україні, Ротарі-клубами.
Head of the 
Educational and Scientific Center 
for International Training and Cooperation

OSYPOVA LIUDMYLA

tel.:+38 (057) 731-48-32
e-mail: osypova_l@ukr.net 

 

  • inspector – Derkach Liudmyla Oleksiivna

The Educational  and Scientific Center for International Training and Cooperationwas established at KharkivI.P. Kotlyarevsky National University of Arts in 2012 on the basis of the University Department of International Relations, which was opened earlier in 2008. The university has a license from the Ministry of Education and Science of Ukraine to train foreign citizens in accredited fields (educational programs), scientific-methodological and human resources allowing to provide quality training for foreign students.

The Educational and Research Center for International Education and Cooperation provides organizational, informational and technical support for the university's international activities to attract foreign citizens to study at KhNUA, improve the quality of training specialists for foreign countries and the process of providing educational services.

The main tasks of the center are to organize international cooperation with educational institutions and foreign missions of other countries, to developa concept of recruiting foreign citizens to study at the university, to search for foreign partners, forms and foundations for international cooperation in the field of training foreign citizens at the KhNUA.

The Center works in the field of creating a database of foreign students, maintaining personal files, preparing documents for the procedure of recognizing the authenticity of foreign educational documents, preparing and legalizing diplomas of Kharkiv I.P. Kotlyarevsky National University of Arts.

The university has trained more than 350 international students – citizens of China, Mongolia, Iran, Ecuador, the USA –under educational programs of the specialty 025 Music Art "Academic Singing", "Piano, Organ", "Composition", "Choral Conducting", "Folk Instruments", "Orchestra String Instruments", "Orchestra Wind and Percussion Instruments", "Pop and Jazz Music" and 026 Performing  Arts.

Students who are motivated to improve their artistic performance or research activ it ies continue their studies under the assistant ship and postgraduate programs. Inrecentyears, 19 international students have received the degree of Candidate of Arts, 9 – the degree of Doctor of Philosophy. After graduation, the university graduates success fully workin artistic institution sand education al establishments of their countries.

While studying at the university, international students actively participate in well-known international art events and become winners in Ukraine, Spain, Lithuania, China, Japan and other countries. Among them are laureates and Grand Prix winners of prestigious international music competitions and festivals Sun Bo, Tang Zhancheng, Liang Jitao, Liu Ning, Ma Jiajia, Sun Le, Ma Goli, Liu Xia (China), Tavakkol Ehsan (Iran), Ura Yusuke (Japan) and many others.

In 2016, KhNUA was admitted to the European Association of Conservatories, which contributed to the emergence of new opportunities in cooperation with higher education institutions from different countries, training students under the international academic mobility programs Erasmus+, and the use of exchange programs for students and teachers.

In 2022, Kharkiv I. P. Kotlyarevsky National University of Arts joined the European Association of Universities ELIA, which also expands opportunities forinter national cooperation in high ereducation.

The primary objective of the Educational  and Scientific Center is to enhance the university's international relations, creative and scientific contacts with foreign music and theatre institutions. The impetus for this was given by the university's cooperation agreements with universities in Cincinnati (USA), Nuremberg, Leipzig (Germany), Venice, Florence (Italy), Geneva (Switzerland), Helsinki (Finland), Brussels (Belgium), Lublin (Poland), Beijing, and Harbin (China). Under the terms of these agreements, concert tours, master classes, internships, and scientific symposia are organised. The university's professors are regularly invited to join the jury of prestigious international competitions and festivals around the world, and hold master classes both in Ukraine and abroad.

The University's honorary doctor sare Krzysztof Penderecki, Grzegorz Sieroczyński (Poland), and Timothy Reynish (UK). The University cooperates with the Goe the Institutein Ukraine, the French Cultural Centre, the Consulate General of  Poland, the embassies of Austria, Switzerland, and ChinainUkraine, as well as Rotary Clubs.