Документи про освіту

Відповідно до ч. 2 ст. 7 Закону України "Про вищу освіту" встановлюються такі види документів про вищу освіту за відповідними ступенями:

 • диплом бакалавра;
 • диплом магістра;
 • диплом доктора філософії/доктора мистецтва.

Зразки документів про вищу освіту затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Перелік обов’язкової інформації, яка повинна міститися у документі про вищу освіту, встановлюється Кабінетом Міністрів України.

У дипломі бакалавра, магістра зазначаються назва закладу вищої освіти, що видав цей документ, назва освітньої програми, а також кваліфікація, що складається з інформації про здобутий особою ступінь вищої освіти, спеціальність (спеціальності, галузь знань - для міждисциплінарних освітніх програм), спеціалізацію та професійну кваліфікацію (у разі присвоєння).

У дипломі доктора філософії/доктора мистецтва зазначається інформація про здобутий особою ступінь, галузь знань, спеціальність, з якої здобуто відповідний ступінь (галузі знань, спеціальності - для міждисциплінарних робіт), назва закладу вищої освіти чи наукової установи, в якому (якій) здійснювалася підготовка, назва закладу вищої освіти чи наукової установи, у разовій спеціалізованій вченій раді/разовій спеціалізованій раді з присудження ступеня доктора мистецтва якого (якої) захищено наукові/мистецькі досягнення.

Документ про вищу освіту видається особі, яка успішно виконала відповідну освітню програму та пройшла атестацію.

Невід’ємною частиною диплома бакалавра, магістра, доктора філософії/доктора мистецтва є додаток до диплома європейського зразка, що містить структуровану інформацію про завершене навчання. У додатку до диплома наводиться інформація про результати навчання особи, освітні компоненти, отримані оцінки і здобуту кількість кредитів ЄКТС, а також відомості про національну систему вищої освіти України.

Документ про вищу освіту видається університетом лише за акредитованою освітньою програмою. У документі про вищу освіту зазначається найменування органу (органів) акредитації, а в додатку до документа про вищу освіту - інформація про видані ним (ними) відповідні акредитаційні сертифікати, рішення.

Документи про вищу освіту для осіб, які навчаються за державним замовленням, виготовляються закладами вищої освіти та видаються за рахунок коштів державного бюджету, а для осіб, які навчаються за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб, вартість документів про вищу освіту включається у вартість навчання.

Інформація про видані дипломи вноситься університетом до Єдиної державної електронної бази з питань освіти.


НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА:

 1. Закон України "Про вищу освіту"
 2. Постанова КМУ від 09.09.2020 № 811 "Про документи про вищу освіту (наукові ступені)"
 3. Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.02.2021 №164 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо опису документів про освіту (наукові ступені) та додатка до них, академічної довідки та Методичних рекомендацій щодо заповнення додатка до диплома європейського зразка"
 4. Наказ Міністерства освіти і науки України від 25.01.2021 № 102 "Про затвердження форм документів про вищу освіту (наукові ступені) та додатки до них, зразка академічної довідки"
 5. Наказ Міністерства освіти і науки України від 25.10. 2016 № 1280 "Про внесення змін до Порядку замовлення на створення інформації, що відтворюється в документах про вищу освіту, та обліку документів про вищу освіту в Єдиній державній електронній базі з питань освіти"
 6. Наказ Міністерства освіти і науки України від 06.03.2015 № 249 (у редакції наказу МОН від 02.11.2020 № 1351) "Про затвердження Порядку надання доступу фізичним та юридичним особам до Реєстру документів про вищу освіту та Порядку замовлення на створення інформації, що відтворюється в документах про вищу освіту, та обліку документів про вищу освіту в Єдиній державній електронній базі з питань освіти"

Особи, відраховані із закладу вищої освіти до завершення навчання за освітньо-професійними програмами, отримують академічні довідки встановленого зразка.


ІНФОРМАЦІЯ МОН

НАКАЗ ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ ВАРТОСТІ ПОСЛУГИ З ОФОРМЛЕННЯ ДУБЛІКАТІВ ДОКУМЕНТІВ ПРО ВИЩУ ОСВІТУ

ЗАЯВА


Відповідно до Порядку замовлення, виготовлення, видачі, обліку документів про вищу освіту та додатків до дипломів європейського зразка, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06 березня 2015 року № 249, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 травня 2015 р. за № 493/26938 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 02 листопада 2020 року № 1351, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 грудня 2020 р. за № 1249/35532) у разі втрати документа про вищу освіту, його пошкодження, викрадення, знищення, університет виготовляє дублікат документа про вищу освіту.

Дублікати документа про вищу освіту та додатка до нього виготовляються та видаються за письмовою заявою особи, на ім’я якої було видано первинний документ про вищу освіту, що подається нею особисто або через уповноваженого представника.  У разі неможливості особисто подати заяву до університету, заява надсилається на електронну адресу університету із накладанням електронного підпису.

Як замовити дублікат документа про вищу освіту?

Випускник може отримати дублікат документу про вищу освіту у випадках:

 • втрати, викрадення, знищення тощо документа;
 • пошкодження документа, що призвело до порушення цілісності інформації;
 • якщо після внесення до ЄДЕБО інформації про видачу документа про вищу освіту виявлено помилки в інформації, що відтворюється в документі про вищу освіту;
 • невідповідності документа формі (зразку), встановленому на дату його видачі;
 • зміни прізвища, імені, по батькові (за наявності) у зв’язку зі зміною (корекцією) статевої належності особи, на ім’я якої було видано документ про вищу освіту;
 • неможливості встановити додаткову інформацію про первинний документ про вищу освіту, що необхідна для його підготовки до міжнародного обігу, проставлення апостилю та/або легалізації, через втрату, знищення чи недоступності архівів.

У заяві про видачу дубліката зазначаються:

 • прізвище, ім’я та по батькові, дата народження, серія та номер документа, що посвідчує особу і громадянство або документ, що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус, місце проживання, телефон (за наявності) особи, на ім’я якої було видано документ про вищу освіту;
 • назва закладу вищої освіти та дата його закінчення; назва документа, дублікат якого замовляється;
 • найменування спеціальності ( освітньої програми), освітнього рівня, форми навчання;
 • причина замовлення дубліката;
 • інші відомості, які вважаєте важливими.

До заяви додаються:

 • квитанція про оплату за виготовлення документів;
 • копії паспорта громадянина України (1-2 стор.);
 • копія паспорта для виїзду за кордон (за наявності);
 • копія індивідуального податкового номеру;
 • копія втраченого документа (за наявності) або оригінал пошкодженого;
 • копія свідоцтва про одруження (за необхідністю);
 • інші відомості, які особа на ім’я якої було видано документ про вищу освіту, вважає суттєвими для отримання дубліката;
 • згода на обробку персональних даних від особи, на ім’я якої замовляється дублікат
 • у разі відсутності паспорта для виїзду за кордон або біометричного паспорта, транслітерація ПІБ англійською мовою.

У разі замовлення дубліката у зв’язку з пошкодженням документа про вищу освіту, що призвело до порушення цілісності інформації; якщо після внесення до ЄДЕБО інформації про видачу документа про вищу освіту виявлено помилки в інформації, що відтворюється в документі про вищу освіту; невідповідністю документа про вищу освіту формі (зразку), встановленій (встановленому) на дату його видачі; зміною прізвища, імені, по батькові (за наявності) у зв’язку зі зміною (корекцією) статевої належності особи, на ім’я якої було видано документ про вищу освіту, до заяви додається оригінал документа, дублікат якого необхідно виготовити.

У разі замовлення дубліката у зв’язку зі зміною прізвища, імені, по батькові (за наявності) у зв’язку зі зміною (корекцією) статевої належності особи, на ім’я якої було видано документ про вищу освіту, до заяви додатково додається медичне свідоцтво про зміну (корекцію) статевої належності та копія документа органу реєстрації актів цивільного стану про зміну прізвища, імені, по батькові(за наявності).

Випускник може окремо замовити дублікат додатку до диплому європейського зразка.

Одержати дублікат Диплома та Додатку до нього випускник може тільки особисто  з пред'явленням паспорта або його представник, на якого оформлена нотаріальна довіреність (п.7 розділу VІІІ Порядку замовлення, виготовлення, видачі, обліку документів про вищу освіту та додатків до дипломів європейського зразка). 

Контактна інформація: hnumstudy@ukr.net