Навчальна лабораторія сучасних інформаційних технологій

Завідувач навчальної лабораторії
сучасних інформаційних технологій
ЛОЗЕНКО КАТЕРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА


тел.: +38 (068) 238-29-33

 

Навчальна лабораторія сучасних інформаційних технологій – структурний підрозділ, що координує наукову, методичну, творчу та виконавську роботу 23-х кафедр університету. Сфера діяльності лабораторії є різновекторною, основними напрямами стають: планування науково-дослідної, методичної, творчої та виконавської роботи професорсько-викладацького складу університету з урахуванням вимог сучасної вищої школи України та відповідна звітність; підготовка і проведення наукових конференцій, симпозіумів, семінарів, круглих столів, від вузівських до міжнародних; аналітичне узагальнення інформації щодо періодичних, фахових та інших видань університету, наукових досліджень і творчих робіт; підготовка чинної документації з питань наукової та виконавської діяльності; редакційно-видавнича робота; підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників; консультативно-інформаційна допомога викладачам і аспірантам.

Підрозділ працює під безпосереднім керівництвом проректора з наукової роботи. У 1968–1972 цю посаду обіймав А. Плетньов, театрознавець за фахом; першим, хто розпочав системну роботу щодо організації планування і звітності «другої половини» навантаження викладачів університету, був Г. Авер’янов. Працюючи на посаді проректора з навчальної роботи у 1968–1975, він усвідомлював, що якісне навчання повинне базуватися на науковому підґрунті, тому увагу професорсько-викладацького складу він звернув на розробку наукових досліджень та впровадження останніх у навчальний процес. Для удосконалення професійної майстерності Г. Авер’янов надавав змогу молодим науковцям і виконавцям за цільовими напрямками проходити навчання в аспірантурі та асистентурі-стажуванні у провідних консерваторіях країни.

Його справу у 1976–1979 продовжив І. Шитов, вдало спрямовуючи основну тематику наукових досліджень у галузь музично-філософської проблематики. Його наступниця – Н. Очеретовська за період 1979–1990-х років значно активізувала науково-методичну, творчу роботу, забезпечила захист цілого ряду кандидатських дисертацій. За її ініціативи проводилися семінари, конференції, наукові й творчі зустрічі з відомими вченими, музикантами з різних регіонів країни. Нетривалий час на посаді проректора з наукової роботи працювали Г. Ігнатченко (1990–1991), Л. Мірошникова (1991–1992), А. Горбенко (1992–1995), І. Якустіді (1995–1997).

Їх наступниця – випускниця театрального факультету університету, відомий український театрознавець – Заслужений працівник культури України, доцент Г. Ботунова – працювала на посаді проректора з наукової роботи майже 10 років (1997–2006). Саме вона вдосконалила порядок видання фахових збірників наукових праць, започаткувала видання серії монографічних нарисів «Біографія і бібліографія видатних музикантів». Завдяки наполегливості Г. Ботунової за активним сприянням ректора університету, кандидата мистецтвознавства, професора Т. Вєркіної була відкрита спеціалізована Вчена Рада із захисту кандидатських дисертацій за спеціальністю 17.00.03 – «Музичне мистецтво».

За період діяльності Г. Ботунової стали традиційними щорічні звітні наук. конференції професорсько-викладацького складу.

У 2006-2018 проректором з наукової роботи працювала досвідчений фахівець, науковець – доктор мистецтвознавства, професор І. Драч. Завдяки її зусиллям за останні роки суттєво збільшилася кількість захищених працівниками університету дисертацій та проведених наукових конференцій, зріс загальний обсяг видань, з’явились нові види публікацій.

З вересня 2018 року посаду проректора з наукової роботи займає кандидат мистецтвознавства, професор кафедри історії української та зарубіжної музики А. Жданько.

Понад 40 років (від 1973) разом з проректорами з наукової роботи працює музикознавець за фахом, випускниця університету мистецтв Л. Орлова. Вона фактично започаткувала комплексний підхід до організації та координації наукової роботи викладачів. Від 1990 до сьогодні Л. Орлова очолює навчальну лабораторію сучасних інформаційних технологій (до 2013 підрозділ мав назву «лабораторія інформації»), тісно співпрацюючи з представниками усіх університетських кафедр і підрозділів. Однією з важливих сфер діяльності університету є фундаментальні науково-методичні дослідження, спрямовані на розв’язання актуальних проблем сучасного музикознавства і театрознавства, вивчення маловідомих аспектів вітчизняної та світової культури, музичного фольклору, європейських і вітчизняних виконавських традицій.

Результати наукових досліджень професорсько-викладацького складу знаходять своє втілення в монографіях, методичних та навчальних посібниках, підручниках, статтях, доповідях на конференціях. Щорічно в університеті виходять фахові збірки наукових робіт «Проблеми взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії і практики освіти», «Аспекти історичного музикознавства», матеріали магістерських читань.

За останні 10 років налічується 1035 найменувань виданих наукових робіт загальним обсягом 2388,3 друкованих аркушів; за цей період в університеті відбулося 72 конференції різного рівня.

Традицією стало щорічне проведення наукової конференції «Актуальні проблеми музичного і театрального мистецтва», Всеукраїнської наукової конференції «Пам’яті Є. Т. Русаброва», науково-практичної конференції в рамках мистецького проекту «Практична музикологія», міжнародної науково-творчої конференції студентів і аспірантів «Мистецтво та шляхи його осмислення в дослідженнях молодих науковців», науково-практичної конференції «Магістерські читання», Круглого столу «Гіпертекст сучасного музикознавства».

Навчальна лабораторія здійснює збір та аналітичну обробку даних, що стосуються творчої і концертно-виконавської роботи професорсько-викладацького складу, яка займає особливе місце в діяльності університету. Презентація харківської виконавської школи відбувається не тільки в Україні, а й за кордоном (Франція, Польща, Іспанія, Німеччина, Італія тощо). Викладачі постійно концертують з різноманітними сольними та ансамблевими програмами. Визначною подією в культурному житті України є щорічний Міжнародних музичний фестиваль «Харківські асамблеї», активними учасниками якого є викладачі університету. У рамках фестивалю традиційно відбувається міжнародна наукова конференція. Ініціатор та організатор цього масштабного проекту – ректор університету, Народна артистка України, кандидат мистецтвознавства, професор Т. Б. Вєркіна.

Отже, навчальна лабораторія є координуючим організаційним центром науково-методичної, виконавської діяльності університету, який сприяє зростанню й розвитку його творчого потенціалу.