Збірник наукових праць, випуск 36, Харків, 2012
 

Харківський національний університет мистецтв імені І. П. Котляревського

Проблеми взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії і практики освіти

Збірник наукових статей. Випуск 36

Харків 2012

УДК 78.01
ББК Щ31
П 78

Рекомендовано до друку Вченою радою Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (протокол № 1 від 30 серпня 2012 р.)

Редакційна колегія:

ВЄРКІНА Т. Б.

народна артистка України, кандидат мистецтвознавства, професор, ректор ХНУМ ім. І. П. Котляревського (голова)

ДРАЧ І. С.

доктор мистецтвознавства, професор

ОЧЕРЕТОВСЬКА Н. Л.

доктор мистецтвознавства, професор

КРАВЦОВ Т. С.

доктор мистецтвознавства, професор

РОЩЕНКО О. Г.

доктор мистецтвознавства, професор

ЧЕРКАШИНА М. Р.

доктор мистецтвознавства, професор

ШАПОВАЛОВА Л. В.

доктор мистецтвознавства, доцент

Редактор-упорядник – Г. І. Ганзбург, канд. мистецтвознавства

П78 Проблеми взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії і практики
освіти
: зб. наук. ст. Вип. 36. / Харк. нац. ун-т мистецтв імені І. П. Кот-
ляревського ; ред.-упоряд. Г. І. Ганзбург. — Харків : Вид-во «С. А. М.»,
2012. — 384 с.
ISBN 978-966-8591-90-7

Збірник репрезентує новітні розробки науковців у галузях музикознавства, теа- трознавства та кінознавства. Перший розділ присвячено 95-літтю від дня заснування Харківської консерваторії (нині – Харківський національний університет мистецтв імені І. П. Котляревського) і містить матеріали з історії та сучасної практики мистець- ко їосвіти, узагальнює педагогічний досвід Ф. Бугамеллі, В. Сирятського, В. Палкіна, А. Мирошникової, Т. Вєркіної, О. Костенко. Другий розділ висвітлює актуальні питання теорії та історії музики, зокрема творчості К. В. Глюка, Р. Вагнера, С. Танєєва, К. Де- бюссі, О. Мессіана, Л. Бернстайна. Матеріали третього розділу стосуються теорії та історії театру, практики сучасного кінематографу та театральної освіти. Четвертий розділ присвячено сучасній композиторській творчості та музичному виконавству. Книга адресована музикознавцям, театрознавцям, кінознавцям, музикантам-вико- навцям, діячам театру й кіномистецтва, викладачам, студентам і аспірантам мистець- ких навчальних закладів, шанувальникам мистецтва, а також для поповнення фондів музичних, театральних та універсальних бібліотек

ББК Щ31
ISBN 978-966-8591-90-7

© Харківський національний університет мистецтв ім. І. П. Котляревського, 2012.

 

Зміст
Розділ 1
МИСТЕЦЬКА ОСВІТА (ДО 95-ЛІТТЯ ХНУМ)

Щепакін В. Харківськийперіод (1901–1918 рр.)
ФедерікоАлессандроБугамеллі.………………………………....
Пупина О. Практикаосвоениянотноготекста (изопыта
обучения в классеспециальногофортепиано Т. Б. Веркиной)…
Сирятская Т. ВикторСирятский – пианист, педагог,
композитор, ученый.……………………………………………….
Сухленко И. Секретымастерства: в классе
ВиктораСирятского.………………………………………………
Полтавцева Г. Теоретическиедисциплинывсовременной
подготовкемузыканта.…………………………………………….
Прокопов С. Дирижерскаяшколанаивысшихдостижений……
Савельєва Г. Творчіпринципипрофесійногоспілкування
в класіхоровогодиригування В. С. Палкіна……………………..
Юрченко О. Рольклассацимбал ХНУИ
им. И. П. Котляревского в развитииинструментального
исполнительства.…………………………………………………..

Розділ 2
Історія і теорія музики

Бабий О. Опера «Ифигения в Авлиде» К. В. Глюка
в интеллектуально-творческойрефлексии Р. Вагнера.………….
Можаев Ф. АрияЛетучегоГолландца в контексте
вагнеровскойконцепцииDurchkomponierenв оперекакдраме...
Сидоров М. Духовное и светское в кантате «ИоаннДамаскин»
С. И. Танеева: особенностимузыкальногосинтеза.…………….
Леонтьева Н. Импрессионистскаястилистикаэтюдногоопуса
К. Дебюсси (наматериалеэтюдов № 1 «Дляпятипальцев
по г-нуЧерни» и № 4 «Длясекст»).……………………………...
Гарная Н. Обисполнительскойинтерпретациифортепианной
фактуры К. Дебюсси (напримеремедленныхпрелюдий
изпервойтетради «Прелюдий» дляфортепиано)……………….
Жарких Т. Проблемыпериодизациимузыкальногонаследия
О. Мессиана………………………………………………………...
Богатырева А. Интонационнаясемантикафортепианной
сонаты Л. Бернстайна……………………………………………...
Ганзбург Г. К типологиикомпозиторскихпоколений.………….
Приходько И. «Исполнительскийподход» и теоретическое
музыкознание………………………………………………………
Удовиченко Н. Особенностиорганизациимузыкального
времени и еговыразительныевозможности……………………..
Серебрянская А. Проблематембровогопереинтонирования:
харьковский музыковедческий дискурс………………………….

Розділ 3
ТЕАТРАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО
І КІНЕМАТОГРАФ

Головін Ю. Складовібагатоплановостиіснуванняактора
насцені.…………………………………………………………….
Кохан Т. «Читець»: відБернхардаШлінкадоСтівенаДелдрі…
Рубинский А. К «определению» театракукол…………………..
Кобзар І. Проблемивихованнятворчоїособистостіу ХНУМ
(ХІМ) ім. І. П. Котляревського…………………………………….
Михайлова Н. Режиссерскиеновации в музыкальных
спектаклях (заметки хормейстера)………………………………..

Розділ 4
СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА МУЗИКА
І ВИКОНАВСТВО

Бєлік-Золотарьова Н. Жанровірисиновели в часопросторі
хоровихсценопери Г. Майбороди «ТарасШевченко»………….
Григорьева О. Логикабалладногосмысло-, формо-
и жанрообразования в вокальномцикле Д. Клебанова
«Шестьбалладнастихи А. Пушкина» (напримеребаллады
«ЯнкоМарнавич»).………………………………………………...
Киценко Т. Особенностигармоническогоязыка
и формообразованиявофлейтовомконцерте В. С. Губаренко…
Шубина О. Структура и функция «верочкиногоаккорда»
в опернойтрилогииЮрияИщенко……………………………….
Сухомлінова Т. Проблемиперіодизаціїхоровоїтворчості
ГанниГаврилець…………………………………………………...
Цуранова О. Некторыечертыстилядуховно-музыкального
творчества А. Щетинского (напримерехоровойсимфонии
«Узнайсебя»)……………………………………………………….
Утина А. Становление и развитиеструнногоквартета
в украинскоймузыке………………………………………………
Дяченко Ю. Естрадно-джазовастилістика в творчості
харківськихкомпозиторів-баяністів……………………………...
Відомостіпроавторів…………………………………………….