Навчальний відділПовноцінне функціонування вищого навчального закладу певною мірою залежить від добре налагодженого навчального процесу, його внутрішнього устрою та організації. Ці питання належать до сфери уваги навчального відділу.

Понад 30 років плідно працює у відділі секретар-статистик Н.С.Кислова. Гідно продовжує найкращі традиції молоде поповнення - старші лаборанти І.В.Данішевська та О.С.Садовникова, інспектор Е.Г.Морозова.

Творчий підхід та особиста ініціатива кожного співробітника стали характерними рисами у роботі учбового відділу, яким з 1995 року керує Л.В.Бєляєва.


Кабінет історії музики На початок сторінки

Кабінет історії музики був започаткований у 1940 році при кафедрі теорії музики і композиції. Завідувач кабінетом Й.М.Міклашевський займався систематизацією літератури, складанням картотеки. Із 1986 року завідувачем кабінетом стає Л.І.Григор'єва. Головним напрямком роботи є забезпечення навчального процесу п'ятьох кафедр: історії музики та музичної критики, гармонії і поліфонії, інтерпретології та аналізу музики, композиції, теорії та історії культури.

Для цього кабінет має нотний і книжковий фонди, що включають твори композиторів XVII-XX ст., підручники і навчальні посібники з усіх дисциплін історико-теоретичного циклу, збірники сольфеджіо, хрестоматії, словники, довідники. Розділ наукової та науково-методичної літератури має фундаментальні праці, збірки статей, монографії, методичні рекомендації, програми. Особливе місце займають нові авторські програми викладачів, що відповідають сучасним завданням вищої освіти.

Важливим аспектом діяльності є організація виставок, присвячених творчості видатних композиторів минулого і сучасності, ювілеям провідних викладачів університету, значним історичним датам.

Кабінет історії музики здійснює міжкафедральні та міжвузівські зв'язки: консультативна робота, допомога і участь у проведенні всеукраїнських студентських олімпіад, університетських і міжнародних конференцій.

Кабінет підтримує контакти з музичними ВНЗ України та Росії, науковою бібліотекою ім. В.Г.Короленка і музично-театральною ім. К.С.Станіславського. Завдяки таким контактам кабінетний фонд поповнюється цінною літературою, виданою в Україні, Росії, Німеччині. Так, Ґете-центр подарував колекцію книг та компакт-дисків, присвячених творчості Й.С.Баха.

Зазначені види діяльності - вагомий внесок кабінету історії музики в удосконалення професійної музичної освіти, розвиток духовної культури, зміцнення міжнаціональних зв'язків.


Навчальна лабораторія історії театру На початок сторінки


Навчальна лабораторія історії театру 
Завідуюча лабораторією – Прево Марія Дмитрівна

Навчальна лабораторія історії театру веде свою історію з 1946 року. Із самого початку свого існування цей підрозділ став осередком активної допомоги навчальному процесу та вихованню творчих особистостей. Підрозділ виконував багато функцій: забезпечував викладачів, співробітників та студентів необхідною в навчальному процесі літературою, надавав допомогу студентам усіх спеціалізацій (акторської, режисерської) у доборі репертуару, проводив консультативну роботу з історичних та теоретичних питань театрознавства, літературознавства та мистецтвознавства, робив переклади художніх текстів, добирав статті з актуальних питань театрального життя, брав участь у роботі всіх кафедр факультету. У той час також був створений своєрідний архів різноманітних матеріалів з історії театрального інституту.
Першим завідувачем цього структурного підрозділу була Марія Андріївна Чеботарьова. Щиро віддана своїй справі, на цій посаді вона пропрацювала 40 років – з 1946 по 1986 р., любовно зібрала для підрозділу книжковий фонд, що налічував близько 20 тисяч примірників і повністю відповідав потребам ВНЗ, комплектувала його всією необхідною періодикою. «У Марії Андріївни було все!» – так і до тепер говорять колишні студенти «театралки», із вдячністю згадуючи цю чудову жінку, яка разом з викладачами виховала багато поколінь акторів, режисерів, театрознавців.
Наприкінці 80 – початку 90-х років керівником підрозділу була Тетяна Максимівна Абрамова, а після неї – випускниця театрознавчого факультету Ірина Миколаївна Бестужева. У рідному закладі вона працювала з 1992 по 1999 р. Ірина Миколаївна була людиною, щиро закоханою в театр, захопленою театральною справою. Цю безмежну любов до театру, без якого І. М. Бестужева не уявляла свого життя, вона намагалася донести до кожного студента.
З 2000 по квітень 2012 року навчальною лабораторією історії театру керувала Галина Петрівна Атрошкіна. Вона є автором кількох науково-методичних статей: «Бібліографічні знання як необхідний компонент у науково-дослідній роботі студентів-театрознавців», «Театральна бібліографія як складова частина науки про театр», «Методологічні аспекти в науково-дослідній діяльності студентів-театрознавців», «М. Ф. Костомаров та його бібліографічні покажчики з історії української драматургії», редактором книг нар. арт. України, академіка АН ВО України доцента О. Ю. Рубінського «Мистическая сущность играющих кукол» та «Теория деформации и природа искусства». Г. П. Атрошкіна регулярно брала участь у звітних науково-методичних конференціях університету. Будучи членом Вченої ради факультету, Г. П. Атрошкіна намагалася не тільки зберегти всі традиції, започатковані з перших років існування цього підрозділу, але й побудувати його роботу відповідно до вимог часу та потреб університету взагалі й театрального факультету зокрема.
Викладачі, співробітники, студенти і абітурієнти завжди могли знайти розуміння та допомогу в підборі літератури, отримували консультації та довідки не тільки з питань театрального мистецтва і літератури, а й з багатьох інших у старших лаборантів навчальної лабораторії Наталіі Павлівни Кулініч, професійного бібліотекаря-бібліографа вищої кваліфікації та Олександри Сергіївни Бригади, випускниці кафедри спеціального фортепіано та магістратури кафедри театрознавства ХДУМ.

Із квітня 2012 року на посаду завідуючої навчальною лабораторією історії театру була призначена Марія Дмитрівна Прево. Випускниця театрального факультету, вона має досвід роботи в даній сфері, оскільки ще під час навчання  з 01.11.2007 по 01.02.2008  працювала в навчальній лабораторії історії театру лаборантом-помічником.
Марія Дмитрівна має досвід методичної та організаторської діяльності. З лютого 2009 М. Д. Прево працює на театральному факультеті, який завжди був для неї рідною домівкою. Тут вона спочатку активно та плідно поєднувала роботу диспетчера факультету та ст. лаборанта кафедри майстерності актора, а з квітня 2012 була призначена на посаду завідуючої навчальною лабораторією історії театру. 
З вересня 2012 року навчальна лабораторія історії театру була реорганізована в бібліотеку (філія наукової бібліотеки головного корпусу ХНУМ) та окремий навчально-методичний кабінет, який підпорядковується кафедрі театрознавства. До складу кабінету входять два молодих співробітники: Прево М. Д. (завідуюча) та Нестеренко А. К. (ст. лаборант).

Прево Марія як випускниця кафедри театрознавства відчуває специфіку навчання та роботи кафедри, володіє комплексом необхідних професійних знань та навичок, необхідних для роботи лабораторії. Серед них навички методичної роботи, а також основи методично-виховної, педагогічної  роботи зі студентами. За свою ще недовгу роботу на посаді завідуючої навчальною лабораторією історії театру, вона вже встигла зарекомендувати себе як відповідальний, ініціативний, самостійний працівник. Завдяки навчанню на театральному факультеті вона знає специфіку його внутрішнього розпорядку, а також специфіку навчання на кафедрі театрознавства. Вона має організаційні здібності, які вдало продемонструвала під час соорганізації студентських Міжнародних конференцій (щорічно проводяться на базі ХНУМ імені І. П. Котляревського), а також конкурсу самостійних робіт на театральному факультеті.
Марія Дмитрівна – автор театрознавчих статей у міській періодиці; має також кілька наукових публікацій у спеціалізованих виданнях: «Просценіум.  Театрознавчий журнал» (м. Львів), «Український театр» (м. Київ), Наукові публікації у збірках «Мистецтво та шляхи його осмислення в дослідженнях молодих науковців України (2008-2011 рр., м. Харків) тощо.
Разом із М. Д. Прево в навчальній лабораторії історії театру на посаді ст. лаборанта завзято працює аспірантка кафедри української мови філологічного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна Анастасія Костянтинівна Нестеренко, яка плідно суміщає навчання з роботою на театральному факультеті й тонко відчуває специфіку нашого закладу.
Довгий час навчальна лабораторія історії театру здійснювала роботу в багатьох напрямках, беручи активну участь у житті театрального факультету. Разом із виконанням обов’язків бібліотеки, лабораторія проводить роботу з нормативного та методичного забезпечення навчального процесу: слідкує за постановами, наказами, положеннями відповідних міністерств, бере участь у розробці та складанні регламентуючих документів кафедри та факультету, розробляє та оформлює проекти документів на ліцензування та акредитацію напрямів і спеціальностей, бере участь у підготовці та проведенні наукових вузівських, міжвузівських, республіканських конференцій, семінарів професорсько-викладацького та студентського складу, надає консультації студентам та викладачам з усіх питань виховного та навчального процесу.
У навчальній лабораторії зберігаються всі письмові роботи студентів – курсові, дипломні та магістерські проекти, ведеться їхній облік. Також навчальна лабораторія історії театру є базою проходження архівно-бібліографічної практики студентів-театрознавців та займається науково-методичними розробками з цих питань. Так, зокрема, була підготовлена робоча програма практики, розроблені завдання для практичних та самостійних робіт, тести тощо. Лабораторія є осередком роботи з абітурієнтами факультету, що проводиться впродовж усього навчального року, та активним помічником абітурієнтам у підготовці до іспитів.
Лабораторія зберігає власний архів, де впорядковані матеріали про викладачів та студентів ВНЗ, фото-, аудіо- та відеоматеріали, рукописи. Навчальна лабораторія бере участь у створені ювілейних стендів та стендів  з історії вузу.
Відділ технічних засобів навчання На початок сторінки

Відділ ТЗН заснований у 1957 році, коли за сприянням викладачів і студентів кафедри історії музики був зібраний невеличкий фонд грамплатівок і записів з радіоефіру.
 У витоків зазначеного процесу стояв Богуненко В. В. Він обладнав студію звукозапису, залу для прослуховування музики і залу для фонотеки. Майже 11000 грамплатівок складають фонд фонотеки. Керували відділом з 1981 року Поліна Індех, з листопада 2001 року Надія Шумакова, з 2010 – Володимир Бунецький.

Аудіофонд поповнився 2,5 тисячами компакт – дисків. Частину фонотеки складають відеозаписи: концерти, фільми, оперні постанови, телепередачі.
З 2013 року у відділу ТЗН було відкрито навчальну лабораторію медіатехнологій (фонотека, відеотека). ЇЇ очолює з 2014 року Пташенко Сергій, кандидат мистецтвознавства, викладач кафедри народних інструментів.

Лабораторія займається забезпеченням навчального процесу студентів музичним аудіо і відеоматеріалом, наданням допомоги у медійному забезпеченні концертів та інших різноманітних зборів і заходів у залах університету, інформуванням про події та концертні заходи у ХНУМ імені І. П. Котляревського, консультативно-інформаційною допомогою студентам, аспірантам, професорсько-викладацького складу щодо пошуку необхідного аудіо та відео матеріалу з питань навчальної, науково-методичної та концертно-виконавської діяльності.

Також, поповненням аудіо та відео фондів новими записами творів сучасних вітчизняних та зарубіжних композиторів, записами під час концертів у залах ХНУМ імені І. П. Котляревського і  систематизацією музичного матеріалу лабораторії за критеріїв навчальних програм професорсько-викладацького складу по курсам і кафедрам, створенням електронного каталогу аудіо та відео фондів.

Старший  лаборант  Індех П. С. систематизує  каталог фондів у паперовому та електронному вигляді, видає студентам і викладачам електронні носії з музичним контентом для роботи у залі прослуховування і на лекціях.
 Музичний фонд використовується в навчальному процесі студентів всіх факультетів, науковій і видавничій  роботі.

Поступово збагачується матеріально-технічна база лабораторії. Підтриманням апаратури у належному стані займається інженер І категорії відділу ТЗН Резніков О. Г. В складі відділу ТЗН працюють інженер з комп’ютерних систем I категорії Воронцов С.О., лаборант Варваніна Л. В. і механік з ремонту устаткування Мясоєд І. С.
У 2010 році у відділі ТЗН відкрито комп’ютерний клас.